Facebook Gaming

Watch and Connect
中国
开发者 变更历史
Meta Platforms, Inc.
App ID
分类
娱乐
价格
免费
最新版本上线日期
2021年12月02日 
App Store打开 

状态概览

当前状态
累计下架次数
累计清榜次数
是否发布过预订版本
在线
0
4

状态记录

应用版本
应用状态
持续时长
状态开始时间
状态结束时间
89.0
清榜
12小时7分钟
2022-01-25 09:24
2022-01-25 21:32
89.0
清榜
48分钟
2022-01-13 21:41
2022-01-13 22:30
84.0
清榜
21分钟
2021-10-25 09:16
2021-10-25 09:38
73.0
清榜
10小时13分钟
2021-09-28 03:06
2021-09-28 13:19